ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္ခံရပါက ခ်က္ခ်င္းတိုင္းၾကားလို႔ ရႏိုင္ပါျပီ
Local News News

ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္ခံရပါက တုိင္ၾကားဖို ့ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အသိေပး

Written by Chan Myae Maung

တရားဝင္တိုင္ၾကားစာ လက္ခံေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈနဲ ့ပတ္သက္လို ့တိက်မွန္ကန္ေစဖို ့နဲ ့ရွင္းလင္းမႈ ရိွေစဖို ့ရည္ရြယ္ျပီး ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ တရားဝင္တိုင္ၾကားစာ လက္ခံေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား မခ်ခင္ကတည္းက သတ္မွတ္ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ သံုးစဲြသူမ်ားအေနနဲ ့ကိုယ့္ရဲ့ ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈနဲ ့သက္ဆိုင္တဲ့ သိလိုသည္မ်ားကို ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာမ်ားထံ ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းႏိုင္တယ္လို ့ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာပဲ ေအာ္ပေရတာမ်ားရဲ့ ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈကို ေက်နပ္မႈ မရိွပါက ေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈနဲ ့ဆိုင္ရာ ဖုန္းသံုးစဲြမႈ အခ်က္အလက္ (( ဥပမာ – ေခၚဆို အသုံးျပဳသည့္ အခ်ိန္ ၊ အသုံးျပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္မွု စသည္ျဖင့္ ) ေဖာ္ျပျပီး ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ရဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာ ျဖစ္တဲ့ [email protected] သို ့ျဖစ္ေစ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၊ ရံုးအမွတ္ (၂) ေနျပည္ေတာ္သို ့ျဖစ္ေစ လိပ္မႈျပီး တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

တိုင္စာမွာေတာ့ မိမိရဲ့ ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာမ်ား ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါ ထည့္သြင္း တိုင္ၾကားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

About the author

Chan Myae Maung

Leave a Comment

Please wait...

ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားရယူပါ

ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားအား သင္၏ အီးေမးလ္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ Submit ျပဳလုပ္ထားလိုက္ပါ...